Uvisens – Allmänna villkor

1. Tillämplighet


Dessa villkor tillämpas när du som privatperson (konsument) nyttjar och beställer Tjänsterna som erbjuds på www.uvisens.se och www.borreliachecken.nu (“Webbplatserna”). Det är Docty AB, org. nr. 559245-2469 (”Docty”/”oss”/”vi”/”vår”) som är ansvarig vårdgivare för Tjänsterna.

För att kunna nyttja Tjänsten behöver du ha fyllt 18 år och ha ett giltigt Mobilt BankID, andra tillämpliga krav för att nyttja Tjänsterna finner ni på respektive Webbplatserna. Genom att beställa Tjänsterna (“Tjänsterna”) intygar du att du läst och godkänt dessa allmänna villkor. (“Villkor”).


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar och prisjusteringar från tid till annan för Tjänsten.

2. Support och frågor

Du kan alltid höra av dig till vår support om du har frågor om Tjänsterna eller vill veta mer om dessa Villkor på [email protected].

3. Kort beskrivning av Tjänsten

Borreliachecken

Borreliachecken är en digital vårdtjänst som riktar sig till att hjälpa patienter över 18 år med symtomatiska besvär som kan indikera på en diagnos för okomplicerad, kutan borreliainfektion. För att våra legitimerade läkare ska kunna bedöma om dina besvär kan indikera på diagnosen hudborrelia behöver du svara på ett flertal frågor om dina besvär i ett digitalt symtomformulär. Det är därför ytterst viktigt att du svarar sanningsenligt på frågorna för att kunna få en korrekt medicinsk bedömning utifrån dina svar. Du kompletterar sedan dina svar i symtomformuläret med att ta en bild på den misstänkta borreliainfektionen. Du betalar sedan 100 kr i patientavgift, eller skriver in ditt frikortsnummer om du innehar högkostnadsskydd. Symtomformuläret tillsammans med bilden skickas till en av våra legitimerade läkare för bedömning. Om läkaren bedömer att dina symtom indikerar på diagnosen hudborrelia föreskrivs eventuellt recept på antibiotika, som kan hämtas upp på valfritt apotek.

Uvisens

Tjänsten är en digital vårdtjänst som riktar sig till kvinnor över 18 år med urinvägsbesvär. Du genomför ett symtomformulär och svarar på de frågor som ställs. Det är av yttersta vikt att du svarar sanningsenligt på frågorna för att kunna få en korrekt medicinsk bedömning utifrån dina svar. Svaren till symtomformuläret sparas i din journal efter att du godkänt detta i Tjänsten med Mobilt BankID. Du betalar sedan 100 kr i patientavgift, eller skriver in ditt frikortsnummer om du innehar högkostnadsskydd. Svaren på symtomformuläret skickas sedan till en av våra legitimerade läkare som bedömer svaren på symtomformuläret. Om läkaren avgör att du har behov av antibiotika mot dina besvär utfärdas ett recept som du kan hämta upp på valfritt apotek.

För leveranstider för utfärdande av recept på antibiotika, se avsnitt “4. Leveranstider”. Återbetalning för Tjänsterna uteblir när Tjänsterna är påbörjad, se avsnitt “7.1 Avbrytande av Tjänster” för mer information.

För mer information om Tjänsterna, vänligen besök Webbplatserna, eller kontakta vår support för frågor. 

4. Leveranstider

När du köper Tjänsterna av oss godkänner du leveranstiderna. Normala leveranstider som gäller för Tjänsterna framgår på Webbplatserna. De normala leveranstiderna utgör dock inte någon garanti.


5. Avtal om tillhandahållande av Tjänsten

För Tjänsterna som köps på Webbplatserna träder avtalet i kraft om tillhandahållande av Tjänsterna när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den e-post du angivit. Villkoren gäller tills dess att Tjänsterna utförts och/eller så länge du interagerar med oss. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller annullera nyttjandet av Tjänsterna om vi inte anser att vi kan uppfylla Tjänsten på ett adekvat sätt, vi kommer då att meddela dig så fort vi kan. Om du väsentligen bryter mot Villkoren har vi rätt att annullera ditt nyttjande av Tjänsterna utan föregående meddelande.

Genom att nyttja Tjänsterna bekräftar och godkänner du att dina kontaktuppgifter kan användas av oss för att kontakta dig via epost och notisutskick med information och nyheter. Du har rätt att avregistrera dig specifikt från sådan kommunikation. Om du väljer att avregistrera dig har vi skyldighet att bifalla din begäran att bli avregistrerad så fort den inkommit till oss. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i Tjänsterna, vänligen se Integritetspolicyn på Webbplatserna. 

6. Priser och betalning

Priset för Tjänsterna anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms i samband med beställning av Tjänsten. Var i processen du betalar beror på vilken av Tjänsterna du vill beställa, se respektive tjänstebeskrivning på Webbplatserna. Betalningsmetoden vi erbjuder är med kort. Kvitto för betalningen  skickas till den epost som du uppgivit i samband med beställning av Tjänsterna. 

Om du är berättigad till högkostnadsskydd kan du också registrera avgiften med frikort genom att fylla i dina frikortsuppgifter efter ifyllt symtomformulär. 

Pris och betalningsvillkoren gäller oavsett vilken diagnos du får efter bedömning av legitimerad läkare.

7. Avbrytande av Tjänsterna och ångerrätt

7.1 Avbrytande av Tjänsterna

 

Du kan avbryta Tjänsterna fram till dess att du betalar patientavgift (inbegripet registrerar ditt frikort) genom att avbryta symtomformuläret. Om Tjänsten avbryts efter att du betalat anses den påbörjad enligt 7.2 Ångerrätt nedan. Du har inte rätt till återbetalning när Tjänsten anses påbörjad.

Om bilden du skickar in vid nyttjande av Borreliachecken inte kan bedömas pga exempelvis dålig bildkvalité kommer vi meddela dig detta och be dig skicka in en ny bild. Om en bedömningsbar bild inte kan tillhandahållas till oss kommer vi inte kunna fullfölja Tjänsten. Du har i detta fall rätt till återbetalning för den summa som du betalade för Tjänsten.
 

7.2 Ångerrätt

Du har enligt svensk lagstiftning rätt att ångra köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar från det att köpet skedde. Ångerrätten för Tjänsterna upphör när du helt eller delvis använder dig av Tjänsterna och därmed anses påbörjad. Enligt dessa Villkor anses Tjänsterna påbörjad när du betalat (inbegripet registrerar ditt frikort) och symtomformuläret, alternativt även en bild beroende på typ av tjänst, skickas för bedömning till legitimerad läkare. Du är införstådd med och godkänner härmed att du inte kan ångra Tjänsterna när den anses påbörjad enligt dessa villkor, oavsett vilken diagnos du får efter bedömning av läkare.  

 

Du kan använda dig av Konsumentverkets ångerblankett för att utöva din ångerrätt här: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Ifylld ångerblankett eller meddelandet om att du vill nyttja din ångerrätt skall skickas per e-post till vår support, eller med brev till följande uppgifter och postadress: 

 

Docty AB C/O: Vaccina AB

Box 45121

104 30 STOCKHOLM

8. Immateriella rättigheter

Äganderätt, upphovsrätt, design, varumärkesrätt, registrerbara eller icke registrerbara uppfinningar, processer och alla övriga rättigheter till våra varumärken, firma, namn, och Webbplatserna samt samtliga dokument, material eller information som används och/eller tillhandahålls av oss på Webbplatserna, såsom men inte begränsat till dessa Villkor (“IP”), tillhör oss (eller i förekommande fall våra licensgivare). Vi, eller våra licensgivare, förbehåller oss den exklusiva rätten att använda ovanstående IP. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av IP som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor eller våra instruktioner från tid till annan är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av IP kan, utöver att utgöra brott mot dessa Villkor, vara brottsligt. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av vår IP. 

Eventuell IP som uppkommer som ett resultat av vårt tillhandahållande av Tjänsterna ska tillfalla oss med ensamrätt som innebär att vi (eller våra licensgivare) fritt kan ändra, överlåta och upplåta sådana resultat.

9. Otillåtet agerande

Vi ser allvarligt på allt otillåtet agerande i strid med dessa Villkor. Vi kommer proaktivt att vidta åtgärder mot konstaterad eller förutsett otillåtet agerande.

Vi förbehåller oss rätten att, med eller utan föregående varning eller meddelande till dig, att när som helst och utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information, annullera köpet av Tjänsterna eller vidta andra liknande åtgärder i händelse av: (i) väsentligt brott mot dessa Villkor, (ii) missbruk av Webbplatserna i strid med dessa Villkor, (iii) orsakar skada, förödmjukar, hotar, trakasserar, spammar, vilseleder, eller kränker integriteten eller på annat sätt orsakar skada för vår vårdpersonal, eller andra representanter för oss eller något av våra koncernbolag, (iv) hackar, utövar phishing bedrägeri, laddar ned eller kopierar innehåll som inte hör till dig på Webbplatserna, (v) legala skyldigheter, (vi) gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter, eller (vii) annars för att säkerställa säkerheten och skyddet för patienter, personal, vår verksamhet och tillgångar, tillförlitlighet och/eller renommé av Tjänsterna och vårt varumärke. Vid misstanke om sådant agerande har vi rätt att säga upp avtalet med dig och dessa Villkor.

Om du brutit mot dessa Villkor eller gällande rätt, eller använt Tjänsterna på ett olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla oss skadeslösa från all skada som vi orsakats (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

10. Ansvar och ansvarsbegränsning

Vi har ansvar för att Tjänsterna utförs fackmannamässigt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Vi ansvarar för att Tjänsterna finns tillgänglig enligt dessa Villkor och att tillhandahålla de formulär och underlag som krävs för att du ska kunna nyttja Tjänsterna. Vi strävar efter att tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med hög tillgänglighet med avräkning för planerade och tillåtna avbrott.

Vi ansvarar för den vård som utförs i samband med Tjänsterna enligt svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. Om du remitteras från en annan vårdgivare, är den vårdgivaren ansvarig för den tidigare vården. Vi är inte ansvariga för sådan annan vårdgivares tjänster eller vård som utförs i förhållande till dig.

Vi ansvarar inte för brister i Tjänsterna som orsakas av fel i tredje parts programvara eller nätverk om vi fackmannamässigt försökt åtgärda eller kringgå felet eller brister i Tjänsterna pga. exempelvis virusangrepp, innehåll som länkats till eller från Tjänsterna eller liknande. 


Vi ansvarar inte för fel som orsakats genom att fel information eller uppgifter lämnas i samband med ifyllnad av symtomformuläret, såsom exempelvis eventuell allergi mot antibiotika eller sjukdomar, eller kontaktuppgifter till dig. Det är du som ansvarar för att informationen du ger oss är rätt och uppdaterad och att information som du anger inte strider mot tredje parts rättigheter. Information som lämnas i samband med nyttjandet av Tjänsterna får endast avse dig.

Vi svarar inte för följdskador, utebliven vinst, bortfall eller förlust av data eller information, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

Vi ansvarar för brister i Tjänsterna orsakad av vår oaktsamhet, vilket kan resultera i försenat eller uteblivet fullföljande av Tjänsterna. Brister i Tjänsterna ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för oss. Vi har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig. Om avhjälpande av försenat eller uteblivet fullföljande  av Tjänsterna pga. vår oaktsamhet inte är möjligt har du rätt till återbetalning för det belopp som du betalade för Tjänsterna.


11. Force majeure

Vi ansvarar inte för skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller förseningar som orsakas av tredje part, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

12. Behandling av personuppgifter

Utförandet av Tjänsten innebär att vi behandlar personuppgifter om dig. Vilka personuppgifter som behandlas  framgår i vår integritetspolicy som du hittar på Webbplatserna. 

För oss är er personliga integritet av central betydelse. Behandling av dina personuppgifter sker därför alltid i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om behandling av personuppgifter och patientdata.

12.1 Dina rättigheter

I Integritetspolicyn för Tjänsterna finner du vilka rättigheter du har och hur dessa rättigheter kan utövas. För att utöva dina rättigheter kontaktar du vår support.


13. Övrigt

Vi har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra förpliktelser i Tjänsterna och enligt avtalet mellan dig och oss. Vi har rätt att överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till annat koncernbolag, i de fall som inte avser hälso- och sjukvårdstjänster och som kräver relevanta tillstånd och godkännanden. 

Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan och kommer meddela dig via e-post eller på Webbplatserna innan sådana ändringar träder ikraft. Fortsatt användande av Tjänsterna och Webbplatserna efter att sådan ändring kommunicerats och trätt i kraft anses som godkännande av sådana ändringar till villkoren.


14. Tillämplig lag och tvist

För avtalet ska svensk rätt äga tillämpningen. Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av allmän domstol i Sverige.